ປະເດັນຫຼັກທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ Key Issues Affecting Women’s Lives

English

ໜ້າວຽກ

  • ແມ່ຍິງແມ່ນຮັບຜິດວຽກພາຍໃນບ້ານເຊັ່ນ: ການຄົວຢູ່ຄົວກິນ, ອານາໄມເຮືອນຊານ, ລ້ຽງລູກ, ໄປເອົາຟືນ, ຜ່າຟືນ, ເກືອອາຫານໃຫ້ສັດລ້ຽງ ແລະເຮັດວຽກໃນໄຮ່ໃນສວນ. ຜູ້ຊາຍເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຢູ່ນອກບ້ານເຊັ່ນ: ຊ່ວຍວຽກໃນຊຸມຊົນ ແລະລ້າສັດ.
  • ນອກຈາກໜ້າວຽກທີ່ເຮັດເປັນປະຈໍາແລ້ວ, ແມ່ຍິງຍັງເຮັດວຽກເພີ້ມອື່ນໆອີກເພື່ອຫາຍລາຍໄດ້ເສີມໃຫ້ຄອບຄົວເຊັ່ນ ໄປເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະຕໍ່່າຫູກ.
  • ແມ່ຍິງແມ່ນແຮງງານຫຼັກໃນການເຮັດວຽກປູກຝັງ. ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍຈະຊ່ວຍເລື່ອງການກະກຽມດິນປູກຝັງຕອນຕົ້ນລະດູການຜະລິດເທົ່ານັ້ນ.
  • ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ເວລາຢູ່ໄຮ່ເກືອບໝົດມື້. ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນແມ່ນນອນຢູ່ໄຮ່ເລີຍ ເພາະໄຮ່ຢູ່ໄກຈາກເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະບໍ່ສາມາດທຽວໄປມາໄດ້.
  • Read more