ວິດີໂອພາກສະຫຼຸບ: ເບິ່ງພວກແມ່ຍິງເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຢາກໃຫ້ປັບປຸງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາດີຂຶ້ນ — A summary video: Watch the women talk about how they would improve their lives

“ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ຜູ້ຊາຍບອກໃຫ້ຂ້ອຍໄປຮ່ວມປະຊຸມບ້ານນໍາເຂົາເຈົ້າ…ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງຮູ້ວ່າພວກເຂົາລົມເລື່ອງຫຍັງກັນ”

English

ໂຄງການແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຜະລິດວິດີໂອທັງໝົດ 9 ຕອນເພື່ອບັນທຶກຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງຢູ່ຊົນນະບົດ ຈາກ 3 ບ້ານ ຢູ່ຊຽງຂວາງຕະຫຼອດໄລຍະ 12 ເດືອນ.  ໃນວິດີໂອເຫຼົ່ານັ້ນ ພວກແມ່ຍິງໄດ້ເຫຼົ່າໃຫ້ເຮົາຟັງກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບັນຫາທີ່ພວກເຂົາພົບພໍ້. ວິດີໂອແມ່ຍິງລາວ ຕອນສຸດທ້າຍນິ້ ໄດ້ສັງລວມສິ່ງທີ່ພົບເຫັນຈາກວິດີໂອທັງ 9 ຕອນ ພ້ອມທັງບາງຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ທີ່ສະແດງອອກຜ່ານ ເຟສບຸກ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຂອງຊາວບ້ານເອງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເບິ່ງວິດີໂອທັງໝົດ. ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານຮ່ວມເບິ່ງ ແລະ ແຊ ວິດີໂອ ສະບັບນີ້ກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກທ່ານ!

“I would like the men to tell me to go and attend the village meetings with them.. So that we women would know what is being discussed.”

The Lao women project produced nine videos that documented the lives of rural women in three villages in Xieng Khouang over a period of 12 months. In the resulting videos the women told us about their lives and the issues that affect them. This final Lao women video summarizes the findings from the videos. It is peppered with your Facebook comments, and the villagers’ own reactions to the videos.  Watch and share this video with your friends!