aboutinlao

ໂຄງການ “ການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ” ແມ່ນອອກແບບໂດຍ ໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານ (ໂຄງການ LURAS) ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງຊົນນະບົດ ເພື່ອຈະຊອກຫາວິທີການໃໝ່ໆ ໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະສະໜອງການບໍລິການສົງເສີມທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແມ່ຍິງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໂຄງການ “ການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ” ແມ່ນອອກແບບໂດຍ ໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານ (ໂຄງການ LURAS) ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງຊົນນະບົດ ເພື່ອຈະຊອກຫາວິທີການໃໝ່ໆ ໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະສະໜອງການບໍລິການສົງເສີມທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແມ່ຍິງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄວາມເປັນມາຂອງ ໂຄງການ “ການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ”

ແມ່ຍິງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຮັບຜິດຊອບເລື່ອງການປູກຝັງ ແຕ່ພວກເຂົາພັດໄດ້ຮັບການບໍລິການສົ່ງເສີມດ້ານກະສິກໍາໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ແລະໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ພັດບໍ່ເປັນປະໂຫຍດປານໃດ. ສິ່ງທີ່ກີດຂວາງ/ອຸປະສັກເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການສົ່ງເສີມດ້ານກະສິກໍາ ລວມມີ: ດ້ານພາສາ (ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້), ມີໜ້າວຽກທີ່ໜັກໜ່ວງ ແລະນັກສົ່ງເສີມຍິງທີ່ມີຈໍານວນຈໍາກັດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງ ກໍ່ໄດ້ພົບພໍ້ກັບປະສົບການບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ຢາກເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຫຼືຂໍຄໍາແນະນໍາ.

ແຕ່ເຖິງຈະພົບພໍ້ກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກໍ່ຄື ແມ່ຍິງແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງລາຍຮັບເພີ້ມ (ເບິ່ງ ການຜະລິດເສັ້ນເຝີ ແລະ ການຕໍ່າຫູກ).

ການຖ່າຍທໍາ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ

ຕະຫຼອດໄລຍະໜຶ່ງປີ (ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ເຖິງ ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2016) ພວກເຮົາໄດ້ບັນທຶກການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກສາມບ້ານໃນແຂວງຊຽງຂວາງ. ຜ່ານຮູບເງົາສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ ຜູ້ຊົມຈະໄດ້ເຫັນແມ່ຍິງພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນ ແລະເຫັນວ່າລະດູການຕ່າງໆມີຜົນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ, ໜ້າວຽກ ແລະຊີວິດການກິນຢູ່ແນວໃດ. ຮູບເງົາສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ ຍັງໄດ້ຖ່າຍທອດເລື່ອງລາວສ່ວນຕົວ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ຍິງ ເປັນຕົວລະຄອນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນວຽກງານພັດທະນາ.

ຜູ້ຖ່າຍວີດີໂອປະຈໍາໂຄງການ LURAS ໄດ້ໄປຖ່າຍທໍາຢູ່ ບ້ານ ຫ້ວຍແລນ, ບ້ານນາອູ່ ແລະບ້ານສັນໂດນກໍ ເປັນໄລຍະໆ. ທັງສາມບ້ານນີ້ ຖືກຄັດເລືອກເພາະມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານ ຊົນເຜົ່າ, ການດໍາລົງຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມພູມສັນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີວີຖີຊີວິິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກຸ່ມແມ່ຍິງນີ້ ກໍ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ຊົນຊັ້ນຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ກຸ່ມແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກຄອບຄົວທີ່ມີຖານະດີ ແລະມີຄອບຄົວໃຫຍ່, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາມີແຮງງານເຮັດວຽກທີ່ພຽງພໍ ແລະສາມາດຫາລາຍໄດ້ຈາກການປູກພືດພັກ. ແມ່ຍິງບາງຄົນ ແມ່ນເປັນເມຍນາຍບ້ານ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາຈະມີອິດທິພົນແດ່ ແຕ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜົວຂອງເຂົາເຈົ້ານ້ອຍທີ່ສຸດ ເນືອງຈາກວ່າ ຄາເຮັດໜ້າທີ່ເປັນນາຍບ້ານ. ມີແມ່ຍິງບາງຄົນແມ່ນເປັນແມ່ໝ້າຍ ແລະເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ. ແມ່ຍິງພວກນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເສຍປຽບເພາະພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດໜ້າວຽກທີ່ເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຊາຍ.

ວີດີໂອທັງເກົ້າເລື່ອງນີ້ ປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນແວບໄຊ. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມ່ວນຊືນໃນການຮັບຊົມ ແລະເຊີນຊວນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ໃນ ເຟສບຸກ.

ໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານ (ໂຄງການ LURAS) ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກໍາຈາກຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນ, ລວມທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ແລະປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເອງ ຜ່ານການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະການໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ແລະການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະສາມາດປັບປ່ຽນໄປຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງໃນຂະແໜງກະສິກໍາຢູ່ປະເທດລາວ. ການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ແລະສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ໃນທາງທີ່ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຢູ່ເຂດເນີນສູງ.

ວິດີໂອ “ການດຳລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ” ແມ່ນຖ່າຍທໍາ ແລະຕັດຕໍ່ໂດຍ ນ. ເຢວື ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໂດຍບັນດາທ່ານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ສຸກນິດາ ຢົງເຈ່ຍລໍໂຊຕຸກີ, ວຽງມະນີ ລໍໜາວຕູ, ພອນປະເສີດ ຜາພູເງິນ, ພິລະວັນ ທໍາມະວອນ, ເກົ້າລໍ່ ຢົງປໍ, ຄຳຫຼ້າ ອິນເມືອງໄຊ, ຈິນຕະນາພອນ ແກ້ວວິຈິດ, ແອນດຣູ ບາດເລັດ ແລະ ດັກກລາສ ວາໂຄລ໌.

ໂຄງການ “ການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ” ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະການຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດສ໌ເຊີແລນ (ອົງການ SDC).