ເບິ່ງແມ່ຍິງບ້ານຫ້ວຍແລນເລົ່າກ່ຽວກັບໂພສະນາການ ແລະການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ

“ລູກຊາຍກັບມາ ລາວກໍ່ຊ່ວຍຫາກີນຫາຢູ່ໃຫ້ຄອບຄົວ ເພາະລາວເປັນຜູ້ຊາຍດຽວໃນຄອບຄົວ, ມື້ນີ້ກໍ່ໄດ້ໂຕໜູ 2-3 ໂຕ, ມື້ວານນີ້ກໍ່ໄດ້ໂຕຮອກໂຕໜຶ່ງ, ຕອນນີ້ລາວກັບມາກໍ່ໄດ້ກີນຊີ້ນແດ່, ຕອນນັ້ນມີແຕ່ລູກສາວຢູ່ ໄດ້ແຕ່ກີນຜັກ, ກີນໜໍ່ ທຸກໆຄາບເຮັດໃຫ້ເຮົາເບື່ອຍໜໍ່ຫຼາຍ.”

English

ນີ້ແມ່ນຕອນທີ 2 ຂອງ ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານ ຫ້ວຍແລນ ຕະຫຼອດໄລຍະ 12 ເດືອນ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 3 ຕອນ. ວິດີໂອຕອນນີ້ ແມ່ນສ່ອງໃຫ້ເຫັນວິຖີຊີວີດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພ້ອງສາມຄົນ ນາງຕອງ, ນາງ ບົວ ແລະ ນາງ ເຈືອງ ແລະເບິ່ງການດໍາລົງຊິວີດຂອງແມ່ຍິງໃນລະດູການຜະລິດແຕ່ເດືອນເມສາ ເຖິງເດືອນສິງຫາ. ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບວຽກກະກຽມການຖາງໄຮ່ເຂົ້າ ໄຮ່ສາລີ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະເປັນຫຍັງບ້ານພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ສານເຄມີໃນການຜະລິດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂພສະນາການ ແລະອາຫານທີ່ພວກເຂົາສາມາດຫາໄດ້ໃນບ້ານຫ້ວຍແລນ.

Watch Women of Houay Len Talk about Nutrition and Pesticides

“My son returned in August from working as a labourer and helps to find food for the family. Because he is the only male in the family, he hunts for squirrels. Today he caught 2-3 rats, yesterday he got a squirrel. When he is at home we get to eat meat. When there’s only my daughter, she collects vegetables only. I’m sick of eating bamboo shoots. We eat them nearly every day and at every meal.”

This video is Part 2 of the 3-part series that covers the lives of the villagers in Houay Len over a 12-month period. It looks at the lives of three Phong women Mrs. Tong, Mrs. Bua and Mrs. Chueng and examines local women’s lives during the production season from April to August. The women talk about the work that goes into getting fields ready for planting rice and maize, as well as how they feel about pesticides and why they are used in the village. We also learn more about nutrition and where Houay Len’s villagers get their food.