ເບິ່ງປະຊາຊົນບ້ານຫ້ວຍແລນ ກ່ຽວເຂົ້າ, ກອງເຂົ້າ ແລະການເກັບຮັກສາຜົນລະປູກ

“ປີກາຍນີ້ໄດ້ເຂົ້າ 50 ເປົາ ປີນີ້ໄດ້ບໍ່ກາຍ 30-40 ເປົາ ເພາະວ່າຢູ່ໃນຊ່ວງເດືອນ 8 ມີໄພແຫ້ງແລ້ງຕາຍໝົດ ກົກມັນຕາຍເພາະວ່າເຮົາເຮັດໄຮ່ເກົ່າ ບໍ່ໄດ້ຖາງໄຮ່ເຫຼົ່າຄືຄອບຄົວອື່ນໆເຮົາບໍ່ມີຜູ້ຊາຍຊ່ວຍຖາງໄຮ່ເຫຼົ່າ ຢ້ານຮອດເດືອນ 6 ຊີໄດ້ຊື້ເຂົ້າກິນແລ້ວ.”

English

ນີ້ແມ່ນຕອນທີ 3 ຂອງ ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານ ຫ້ວຍແລນ ຕະຫຼອດໄລຍະ 12 ເດືອນ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 3 ຕອນ. ວິດີໂອຕອນນີ້ ແມ່ນສ່ອງໃຫ້ເຫັນວິຖີຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພ້ອງສາມຄົນ ນາງຕອງ, ນາງ ບົວ ແລະ ນາງ ເຈືອງ ແລະເບິ່ງການດຳລົງຊິວີດຂອງແມ່ຍິງໃນລະດູການເກັບກ່ຽວແຕ່ ເດືອນຕຸລາ ເຖິງເດືອນພະຈິກ. ແມ່ຍິງໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບຮີດຄອງດັ້ງເດີມທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດກ່ອນການຕີເຂົ້າ, ການກອງເຂົ້າ, ການເກັບຮັກສາເຂົ້າ ແລະຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ໃນປີນີ້ ໂດຍທຽບໃສ່ຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບປີກາຍນີ້.

Watch Villagers of Houay Len Thresh, Stack and Storage their Crop

 “Last year I got 50 sacks of rice. This year I will probably only get 30-40 sacks. There was a drought in August and a lot of the rice died because I planted it on an old field. I didn’t clear a new field like the other families did because my son was away. I am afraid that in June next year I will have to buy rice because we won’t have enough rice to eat. I don’t have any money, so I don’t know what I’m going to do to get money to buy rice. “

This video is Part 3 of the 3-part series that covers the lives of the villagers in Houay Len over a 12-month period. It looks at the lives of three Phong women Mrs. Tong, Mrs. Bua and Mrs. Chueng and examines the lives of villagers during the harvesting season from October to November. The women tell us about traditional harvesting ceremony that needs to be held before threshing the rice and how the rice is stacked and stored as well as how their harvest this year compared to previous years’ yields.