ເບິ່ງແມ່ຍິງບ້ານຫ້ວຍແລນ ເວົ້າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ

“ຜົວຕາຍໄດ້ 2 ປີນີ້ແລ້ວ, ຖ້າບໍ່ມີລູກຫຼາຍຄົນແມ່ນຈະຂ້າຕົວຕາຍແລ້ວເພາະວ່າທຸກຍາກຈິດໃຈຫຼາຍແຕ່ກໍ່ຍ້ອນມີລູກຫຼາຍຈື່ງອົດຢູ່ຕໍ່. ຄິດແນວໃດກໍ່ບໍອອກສະນັ້ນ ລູກຊາຍຈະໄປເຮັດກໍາມະກອນຕື່ຶນ, ເພາະວ່າ ແມ່ບໍ່ຮູ້ຈະຫາເງີນສົ່ງນ້ອງໄປຮຽນໜັງສື, ຖ້າລາວບໍ່ໄປເຮັດແນວນັ້ນແມ່ນລູກສາວກໍຊີໄດ້ອອກໂຮງຮຽນ ເພາະວ່າບໍ່ມີເງີນຊື້ບິກ, ຊື້ປື້ມ ແລະ ຊື້ເຄື່ຶອງນຸ່ງ.”

English

ນີ້ແມ່ນຕອນທີ 1 ຂອງວີດີໂອກ່ຽວກັບຊີວິດການຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫ້ວຍແລນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໜຶ່ງປີ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 3 ຕອນ. ວີດີໂອນິ້ ໄດ້ຕິດຕາມວີຖີຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພ້ອງສາມຄົນ: ນາງ ຕອງ, ນາງ ບົວ ແລະ ນາງເຈືອງ. ໃນວິດີໂອຕອນທີ 1 ເຮົາໄດ້ເຫັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງບ້ານຫ້ວຍແລນໃນເດືອນ ມັງກອນ – ເດືອນ ກຸມພາ 2016. ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບໜ້າວຽກປະຈໍາວັນ ແລະຍັງໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ໜາວແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2016 ທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ເຄີຍພົບພໍ້ມາກ່ອນ.


Watch Women of Houay Len Village Talk about their Daily Lives

“My husband died two years ago. If I didn’t have so many children I would have killed myself because it is so hard. I didn’t know what to do, so I sent my son to work as a labourer. I didn’t know how else to get money to send my daughter to school. If he hadn’t done that, then my daughter would have had to drop out of school because I wouldn’t have had money to buy pens, books and clothes. “

This video is Part 1 of the 3-part Houay Len series that covers the lives of the villagers in Houay Len over one year. It looks at the lives of three Phong women: Mrs. Tong, Mrs. Bua and Mrs. Chueng. This first video provides insights into the lives of Houay Len women in January and February of 2016. It offers an opportunity for these women to talk about their daily chores and also to recount the events of extreme cold weather that the villagers encounter earlier in the year. The video also offers glimpses of the gender dynamics in the village as it follows the day-to-day lives of these women.