ເບິ່ງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ແມ່ຍິງບ້ານນາອູ່ ພົບພໍ້ໃນການຜະລິດເສັ້ນເຝີໃນລະດູຝົນ

“ຍາມຝົນແມ່ນເຮັດເຝີມີຄວາມຸຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາອອກຕາກແດດ ບາງເທື່ອເຮົາກໍ່ໄດ້ຂາງເອົາ ຂາງເຝີແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນ ແຕ່ວ່າຕາກແດດແມ່ນໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ແລະກໍ່ແຊບກ່ວາ ຖ້າວ່າຂາງ ແລະຄວັນອອກຖືກ ມັນກໍ່ໍ່ບໍ່ແຊບ”.


English
ນີ້ແມ່ນຕອນທີ 2 ຂອງ ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານ ນາອູ່ ຕະຫຼອດໄລຍະ 12 ເດືອນ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 3 ຕອນ. ໃນຕອນທີ 2 ນີ້ ໄດ້ຕິດຕາມວິຖີຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພວນ (ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ) ສາມຄົນ: ປ້າຕຸ້ຍ, ນາງ ພອນ ແລະ ນາງ ທອງຄໍາ ໃນລະດູການຜະລິດໃນລະດູຝົນ. ຜ່ານວິດີໂອນີ້ ເຮົາໄດ້ເຫັນແມ່ຍິງແບ່ງເວລາລະຫວ່າງການເຮັດນາ ແລະການຜະລິດເສັ້ນເຝີ. ແມ່ຍິງຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງອາຫານ ແລະໂພສະນາການ ແລະເລົ່າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຜະລິດເສັ້ນເຝີ ເຊິງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນບ້ານ ປ່ຽນຈາກການຊອກຫາອາຫານການກິນ ເປັນການຊື້ຊີ້ນອາຫານການກິນຈາກຕະຫຼາດແທນ ເພາະວ່າມີລາຍໄດ້ຈາກການຜະລິດເສັ້ນເຝີຂາຍ.


Watch How Rainy Season Complicates Na Uoo Women’s Noodle Business

“In the rainy season it is very difficult to produce noodles because there is no sun to dry the noodles. Sometimes I need to dry the noodles over a charcoal fire. It takes a long time. Drying them in the sunlight takes much less time and they come out tastier.”

This video is Part 2 of the 3-part series that covers the lives of the villagers in Na Uoo over a one-year period. This second video explores the lives of three Lao Loum (lowland Lao) women, Aunt Tui, Mrs. Phone and Mrs. Thongkham, during the rainy production season. The video shows how the women divide their time between work in the fields and work at home producing noodles. The women also talk about food and nutrition and how noodle production has moved the villagers away from producing their own food into consumers who buy their food from markets using the income earned from producing noodles.