ເບິ່ງແມ່ຍິງບ້ານສັນໂດນກໍ ເວົ້າໃຫ້ຟັງກ່ຽວຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະຜົນກະທົບຊ່ວງໜ້າໜາວປີ2016

“ຜົນກະທົບໃນໄລຍະທີ່ອາກາດໜາວນັ້ນ, ມີນ້ຳໝອກກ້າມ, ຫິມະຕົກ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດຜັກຕາຍໝົດ, ໄປຕັກນໍ້າແມ່ນນໍ້າເຢັນ, ອີກຢ່າງໜື່ງກໍ່ຢ້ານໄມ້ຕົກຫັກລົງມາໃສ່, ສໍາລັບສັດລ້ຽງບ້ານເຮົານີ້ແມ່ນຕາຍຫຼາຍສົມຄວນບາງຄອບຄົວງົວຕາຍ 2-3 ໂຕ, ຍັງມີບາງຄອບຄົວງົວຕາຍ 7-8 ໂຕ, ລູກໄປໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ມີເສື້ອກັນໜາວໃຫ້ລູກນຸ່ງໄປໂຮງຮຽນ. ປັດຈຸບັນນີ້ຕົ້ມໄມ້ຫັກໝົດເຮົາກໍ່ບໍ່ກ້າເຂົ້າໄປປ່າເລີຍ. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນຫິມະມາກ່ອນ, ນິ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໄດ້ເຫັນກັບຕາຕົນເອງ.”

English

ນີ້ແມ່ນຕອນທີ 1 ຂອງວີດີໂອກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນບ້ານສັນໂດນກໍ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໜຶ່ງປີ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 3 ຕອນ. ວີດີໂອນິ້ ໄດ້ຕິດຕາມ ວິຖີຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງສາມຄົນ: ນາງ ຢົວ, ນາງ ເດຍ ແລະນາງ ໄມເຢັງ. ຜ່ານວິດີໂອນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ ແລະເດືອນກຸມພາ ປີ 2016. ຜ່ານການເລົ່າກ່ຽວກັບຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງແມ່ຍິງບ້ານສັນໂດນກໍ ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງພາລະບົດບາດ ແລະການແບ່ງໜ້າວຽກຂອງຍິງຊາຍພາຍໃນບ້ານ. ແມ່ຍິງໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ໜາວແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2016 ແລະຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Watch Women of Sandonkor Talk about Daily Chores and the 2016 Cold Spell

“The cold weather made everything freeze and the snow killed trees and vegetables. As for the livestock, many died. Some families lost 2-3 of their cattle while others lost 7-8 of their cattle. The children couldn’t go to school because they didn’t have enough warm clothes.”

This video is Part 1 of the 3-part Sandonkor series that covers the lives of the villagers in Sandonkor over a 12-month period. This first video looks at the livelihood strategies of three Hmong women – Mrs Youa, Mrs. Dier, and Mrs. Maiyeng – and portrays local women’s lives in January and February of 2016. As the women talk about their daily chores, the video explores issues like the division of work between men and women and related gender dynamics. The women also recount the extreme cold weather event that the villagers encountered earlier in the year and its effect on their lives.