ເບິ່ງລະດູການຜະລິດຢູ່ບ້ານສັນໂດນກໍ ວ່າເປັນແນວໃດ

“ຂ້ອຍສີດຢາໄດ້ 3 ປີນີ້ແລ້ວ, ສໍາລັບວິທີປ້ອງກັນນັ້ນເຮົາກໍ່ໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ຍີນເຂົາເຈົ້າເວົ້າໃຫ້ຟັງ ແຕ່ຍ້ອນວ່າເຮົາສີດຢາເປັນອາທິດ ແລະມັນຮ້ອນຫຼາຍ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ. ນໍ້າຢາຈຶ່ງຖືກເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາເມົາ. ນໍ້າຢາແມ່ນ ຄິວຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເຮົາວີນຫົວ ແລະປວດຮາກ.”


English
ນີ້ແມ່ນຕອນທີ 2 ຂອງ ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານ ສັນໂດນກໍ ຕະຫຼອດໄລຍະ 12 ເດືອນ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 3 ຕອນ. ຕອນນີ້ ແມ່ນສ່ອງໃຫ້ເຫັນວິຖີຊີວີດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງສາມຄົນ: ນາງ ຢົວ, ນາງເດຍ ແລະ ນາງ ໄມເຢັງ. ຜ່ານວິດີໂອນີ້ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນລະດູການຜະລິດລະຫວ່າງເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນສິງຫາ. ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບການກະກຽມໄຮ່ສໍາລັບປູກເຂົ້າ ແລະສາລີ ແລະ ການປູກ ແລະບົວລະບັດຮັກສາໄຮ່ເຂົ້າ ແລະໄຮ່ສາລີ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ພວກເຂົາຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ.


Watch what Growing Season is like in Sandonkor

“I have been spraying for at least three years. I’ve heard about how to protect myself but spraying is very tiring. After spraying for a while, its gets so hot so I remove the cloth so sometimes the spray gets in my mouth. It makes me sick. I get a headache and I feel nauseous.”

This video is Part 2 of the 3-part series that looks at the lives of the villagers in Sandonkor over a one-year period. This second video looks into the lives of three Hmong women, Mrs Youa, Mrs. Dier and Mrs. Maiyeng, over the course of the growing season from April to August. The women talk about the work that goes into getting fields ready for planting rice and maize as well as how they feel about pesticide use in the village.