ເບິ່ງປະຊາຊົນບ້ານສັນໂດນກໍ ໃນລະດູການເກັບກ່ຽວແລະຜົນລະປູກຂອງເຂົາເຈົ້າ

 

“ອາຫານການກິນຢູ່ໄຮ່ແມ່ນພວກເຮົາແມ່ນປູກໝາກເຂືອ ແລະ ຜັກກາດຂຽວໄວ້ເກັບກິນ. ສຳລັບຜົວຂ້ອຍ ລາວຂັບລົດຈັກເປັນ, ສະນັ້ນລາວຕ້ອງເປັນຜູ້ໄປອອກຕະຫຼາດຊື້ຊີ້ນຊື້ປາມາ, ສ່ວນໜ້າທີ່ຂ້ອຍແມ່ນເກັບຜັກທີ່ປູກໃນສວນມາເຮັດກິນ ແລະເຮັດວຽກເຮືອນ.”

English

ນີ້ແມ່ນຕອນທີ 3 ຂອງ ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານ ສັນໂດນກໍ ຕະຫຼອດໄລຍະ 12 ເດືອນ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 3 ຕອນ. ຕອນນີ້ ແມ່ນສ່ອງໃຫ້ເຫັນວິຖີຊີວີດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງສາມຄົນ: ນາງ ຢົວ, ນາງເດຍ ແລະນາງໄມເຢັງ. ຜ່ານວິດີໂອນີ້ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນລະດູການເກັບກ່ຽວລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ ຫາ ເດືອນພະຈິກ. ແມ່ຍິງໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບການກິນ ແລະການນອນຢູ່ໄຮ່ໃນຊ່ວງການເກັບກ່ຽວ ເພາະໄຮ່ແມ່ນຢູ່ໃກເກີນທີ່ຈະທຽວໄປກັບໃນແຕ່ລະມື້. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ແມ່ຍິງຍັງໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຝັງກ່ຽວກັບການເກັບກ່ຽວ ແລະການຫາລາຍໄດ້ເພີ້ມໂດຍການລ້ຽງງົວ, ການປຸູກ ແລະຂາຍພືດຜັກ ແລະການຮັບຈ້າງເຮັດວຽກໃນໄຮ່ຂອງຄົນອື່ນ.


Watch Villagers of Sandonkor Harvest their Crops

“I eat food that I can find in the field. I plant eggplants and green cabbage there so that I can collect it to eat. My husband knows how to ride a motorbike so he is the one who has to go to the market to buy vegetables and meat, while collecting the cabbage is my task.”

This video is Part 3 of the 3-part series that looks at the lives of the villagers in Sandonkor over a one-year period. This third video looks into the lives of three Hmong women, Mrs Youa, Dier, Maiyeng, over the course of the harvesting season from October to November. The women talk about staying in the fields day and night and eating food that they can find there because the fields are too far for them to return home every night. The women also tell us about the various steps of harvesting as well as expand on the different ways the families earn additional income, such as raising cattle, growing and selling vegetables, and working as a hired labourer on other people’s fields.