ລາຍໄດ້ເພີ້ມຈາກການຕໍ່າສິ້ນ Weaving an Income

English

“ສະໄໝແຕ່ກີ້້ແຕ່ກ່ອນ ຊົນເຜົ່າພ້ອງເຮົາກໍ່ໄດ້ຕໍ່າສີ້ນຈົກ ແລະແສວເສື້ອ. ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຮຽນວິທີການຕໍ່າສິ້ນຂອງຊົນເຜົ່າພ້ອງຈາກແມ່ຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍສົນໃຈຢາກຮູ້ວິທີການຕໍ່າສີ້ນລາຍອື່ນ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວິທີການເກັບແຊງ. ມື້ໜຶ່ງຂ້ອຍໄປຢາມພິນ້ອງຢູ່ບ້ານປາກທ້າ, ເມືອງຄໍາ, ແລະເລົ່າເລື່ອງການຕ່ຳຫູກໃຫ້ລາວຟັງ ລາວຈຶ່ງແນະນໍາໃຫ້ຂ້ອຍໄປຮຽນວິທີການເກັບແຊງນໍາພິນ້ອງຢູ່ວຽງຈັນ,” ນ. ຕອງເລົ່າໃຫ້ຝັງກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 10 ປີ ກ່ອນ. ປະຈຸບັນ ນ. ຕອງ ເປັນເມຍຂອງນາຍບ້ານຫ້ວຍແລນ ແລະມີກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເປັນຂອງຕົນເອງ. Read more