ການຜະລິດເສັ້ນເຝີນາອູ່ແມ່ນບໍ່ມີທາງລັດ There are No Shortcuts to Producing Na Uoo Noodles

English

noodles
ເສັນເຝີນາອູ່ແຊບເພາະເນື້ອບໍ່ໜາ ແລະກໍ່ບໍບາງເກີນໄປ

“ເສັ້ນເຝີນາອູ່ແມ່ນມີເອກະລັກສະເພາະ ເສັ້ນເຝີຈະບໍ່ໜາ ແລະບໍ່ບາງເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ຄົວກິນງ່າຍ ແລະມີລົດຊາດແຊບ. ພວກເຮົາໃຊ້ແຕ່ເຂົ້າແດງທີ່ປູກໃນທ້ອງຖິນເພື່ອເຮັດເສັ້ນເຝີ” ປ້າຕຸ້ຍບອກ. ປ້າຕຸ້ຍເປັນຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການກໍາເນີດເສັ້ນເຝີນາອູ່ທີ່ມືຊື່ສຽງໂດງດັ່ງ. ປະຈຸບັນ ເສັ້ນເຝີນາອູ່ ໄດ້ກາຍຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງທີ່ມີສື່ສຽງໂດ່ງດັງ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະຂາຍທົ່ວໄປໃນປະເທດລາວ”.
ສູດລັບໃນການຜະລິດເສັ້ນເຝີນາອູ່ ແມ່ນມີພຽງຊຸມຊົນໃນບ້ານນາອູ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ ໂດຍແມ່ນນ້ອງສາວຂອງແມ່ປ້າຕຸ້ຍເປັນຜູ້ນໍາສຸດການຜະລິດເສັ້ນເຝີມາສູ່ບ້ານນາອູ່. ລາວເປັນທະຫານໃນໄລຍະສົງຄາມ ແລະຖືກສົ່ງໄປປະຈໍາການຢູ່ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ສູດຜະລິດເສັ້ນເຝີ. ເມື່ອລາວກັບມາບ້ານ, ລາວກໍ່ໄດ້ສອນວິທີການຜະລິດເສັ້ນເຝີໝົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ. ຕອນນັ້ນ ປ້າຕຸ້ຍ ອາຍຸພຽງແຕ່ 16 ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລາວກໍ່ເລີ້ມຜະລິດເສັ້ນເຝີ ແລະຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ. Read more